Hội đồng Quản Trị Là Gì ? Tiêu Chuẩn Và đặc điểm

Bài viết Hội đồng Quản Trị Là Gì ? Tiêu Chuẩn Và đặc điểm thuộc chủ đề về Thắc Mắt đang được rất nhiều bạn lưu tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng HappyMobile.vn tìm hiểu Hội đồng Quản Trị Là Gì ? Tiêu Chuẩn Và đặc điểm trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem nội dung về : “Hội đồng Quản Trị Là Gì ? Tiêu Chuẩn Và đặc điểm”

Trang chủ » Tư vấn pháp luật » Thành viên hội đồng quản trị là gì? Quy định về thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần?

Thành viên hội đồng quản trị là gì? Quy định về thành viên hội đồng quản trị trong công ty cổ phần? Điều kiện làm thành viên hội đồng quản trị? Quy định mới nhất về hội đồng quản trị, thành viên của hội đồng quản trị.

Bạn đang xem: Hội đồng quản trị là gì

1. Thành viên hội đồng quản trị là gì? 

Hội đồng quản trị là “tổ chức” quản lý công ty cổ phần, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Quyền và nghĩa vụ của hội đồng quản trị theo quy định của Luật công ty và Điều lệ của công ty. 

Thành viên hội đồng quản trị là các cá nhân có đủ tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên của Hội đồng quản trị. Tùy vào từng công ty mà số lượng thành viên hội đồng quản trị sẽ là từ 3 đến 11 người. Số lượng thành viên hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ công ty.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị của công ty cổ phần là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị được quy định trong Luật công ty năm 2014 tại Khoản 2, Điều 149, chi tiết:

– Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch buôn bán hằng năm của công ty.

– Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại.

– Quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định kêu gọi thêm vốn theo cách thức khác.

– Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của công ty.

– Quyết định mua lại cổ phần tcủa công ty.

– Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật.

– Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ.

– Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có tổng giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tổng giá trị của cải/tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc tổng giá trị khác. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch đầu tư hoặc bán số của cải/tài sản có tổng giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tổng giá trị của cải/tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, nếu điều lệ công ty không có quy định một tỷ lệ khác hoặc tổng giá trị khác, hoặc là những hợp đồng và giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông chấp nhận.

Bài Viết Đọc Nhiều  https://webgiaidap.com/end-up-la-gi/

– Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định, tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.

– Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc buôn bán hằng ngày của công ty.

– Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của công ty khác.

– Duyệt chương trình, nội dung tài liệu đáp ứng họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định.

Xem thêm: Certain Là Gì

– Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông.

– Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và giấy tờ trả cổ tức hoặc xử lý lỗ sinh ra trong quy trình buôn bán.

– Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể, bắt buộc phá sản công ty.

– Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật công ty năm 2014 và Điều lệ công ty.

khả năng thấy, Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và chịu sự kiểm soát của Đại hội đồng cổ đông về toàn bộ vận hành quản lý của mình. Hội đồng quản trị có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty. Hội đồng quản trị là cơ quan quyền lực và cơ quan quản lý công ty cổ phần, thực hiện chức năng quản lý công ty thay cho Đại hội đồng cổ đông khi Đại hội đồng cổ đông không họp.

Cần lưu ý Đại hội đồng cổ đông có quyền thông qua hoạch định phát triển công ty mà hoạch định phát triển công ty khả năng là chiến lược phát triển công ty, hoạch định thay đổi ngay, mở rộng hay thu hẹp ngành nghề buôn bán, thay đổi ngay mục tiêu buôn bán… trong lúc đó, Hội đồng quản trị cũng có quyền quyết định chiến lược phát triển công ty. vì thế, quyền này cần được quy định chi tiết trong Điều lệ công ty nhằm tránh xảy ra tranh chấp, chồng chéo quy định về thẩm quyền giữa Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

3. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị

Luật công ty năm 2014 quy định:

‘Điều 150. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định chi tiết số lượng thành viên Hội đồng quản trị.’

Hội đồng quản trị có không ít hơn 3 thành viên, không quá 11 thành viên, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải thường trú ở Việt Nam, mặc khác, để việc quản lý công ty có kết quả, Điều lệ công ty thường quy định một tỉ lệ thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú ở Việt Nam. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm năm, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm năm, có nghĩa là Điều lệ công ty khả năng quy định thành viên Hội đồng quản trị khả năng được bầu với nhiệm kỳ ít hơn năm năm, chẳng hạn ba năm nhưng tối đa là năm năm. Thành viên của Hội đồng quản trị khả năng được bầu lại với số nhiệm kỳ không Giảm.

Bài Viết Đọc Nhiều  Cổng Wan Là Gì - Sự Khác Nhau Giữa Cổng Lan Và Cổng Wan 2021

4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Luật công ty năm 2014 có quy định:

‘Điều 151. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) khả năng hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý công ty theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý buôn bán của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty khả năng cùng lúc ấy là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

d) Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.”

Theo quy định của Luật công ty, thành viên của Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, nhưng phải có đủ năng lực hành vi dân sự, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý buôn bán như quản trị nhân lực, quản trị chất lượng, quản trị công ty… hoặc trong ngành, nghề buôn bán chủ yếu của công ty ví dụ như quản trị buôn bán bất động sản, quản trị buôn bán du lịch và khách sạn, quản trị buôn bán nông nghiệp… và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý công ty theo quy định của pháp luật. mặc khác, cũng theo quy định trên, khi Điều lệ công ty quy định tiêu chuẩn và điều kiện khác với tiêu chuẩn và điều kiện trong quy định của Luật công ty thì áp dụng tiêu chuẩn và điều kiện do Điều lệ công ty quy định.

Đối với một vài ngành nghề buôn bán, pháp luật khả năng quy định tiêu chuẩn chuyên môn hoặc tiêu chuẩn khác cho thành viên Hội đồng quản trị. Trong những trường hợp có quy định pháp luật, thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng những tiêu chuẩn này.

*

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài:1900.6568

5. Mô hình tổ chức thành viên Hội đồng quản trị

Có hai mô hình thành viên Hội đồng quản trị, mô hình thứ nhất, tất cả các thành viên của Hội đồng quản trị đều là thành viên điều hành, quản lý công ty. Mô hình thứ hai, Hội đồng quản trị gồm có 2 loại thành viên với chức năng khác nhau, đó là thành viên điều hành và thành viên độc lập (phải có ít nhất 20% số thành viên hội đồng quản trị là thành viên độc lập) và Ban kiểm toán nội bộ.

Bài Viết Đọc Nhiều  Quinoa là gì - Happymobile.vn

Các thành viên độc lập sẽ thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát vận hành đối với việc quản lý điều hành của công ty. Điều lệ công ty sẽ quy định chi tiết số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp vận hành của các thành viên độc lập. Để trở thành thành viên điều hành hay thành viên độc lập của Hội đồng quản trị đòi hỏi phải có những tiêu chuẩn, điều kiện nhất định theo Luật công ty năm 2014.

theo ghi nhận của giới chuyên gia trong và ngoài nước, hiệu lực và hình ảnh của Hội đồng quản trị trong các công ty Việt Nam chưa được như mong muốn, một phần do sự tập trung quyền lực quá lớn tại 1 số ít cá nhân nắm vai trò chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu đa số vốn của công ty. Xuất phát từ yếu tố lịch sử, khi nền kinh tế được mở cửa và sự hội nhập khá nhanh ở Việt Nam đã đem đến rất nhiều cơ hội cho công ty trong nước.

Trong đó Hội đồng quản trị thay vì là người hoạch định đã trở thành người trực tiếp tham gia vào điều hành vận hành của công ty điều này khiến cho hiện tượng vi phạm bổn phận và nghĩa vụ của người quản trị của công ty với lợi ích của công ty trở nên thường nhật, lợi ích của cổ đông thiểu số với lợi ích của người có liên quan dễ bị tổn thương. vận hành của hội đồng quản trị các công ty nói chung có nguy cơ bị cách thức hóa và kém kết quả do chính sách, cơ chế tập trung quyền lực quá lớn này.

Xem thêm: Tắt Sửa Lỗi Chính Tả Trong Word, Cách Tắt Kiểm Tra Chính Tả Trong Word

Ban kiểm soát của các công ty hiện nay chưa vận hành kết quả cũng do bị cách thức hóa, nhất là các công ty có sở hữu Nhà nước chi phối. Trong khi chờ bổ sung, hoàn thiện thêm Luật công ty nhằm tạo cơ chế bảo vệ cổ đông tốt hơn, để nâng cao hơn hình ảnh thì bản thân công ty nên tự chuyên môn hóa vận hành của Hội đồng quản trị trước.

Để nâng cao hơn hơn về chất lượng và hình ảnh của Hội đồng quản trị nói chung và các thành viên của Hội đồng quản trị nói riêng, đặc biệt là các công ty đại chúng, niêm yết là phương thức chủ chốt nhằm nâng tầm quản trị công ty, phải đáp ứng được mức độ giám sát tăng cường, phải tuân thủ bắt buộc chặt chẽ về kế toán và tính minh bạch trong các báo cáo. mặt khác, cơ chế, chính sách, pháp luật cũng cần tạo môi trường pháp lý có lợi hơn cho cổ đông nói chung.

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Các câu hỏi về Hội đồng Quản Trị Là Gì ? Tiêu Chuẩn Và đặc điểm


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Hội đồng Quản Trị Là Gì ? Tiêu Chuẩn Và đặc điểm hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha

Các Hình Ảnh Về Hội đồng Quản Trị Là Gì ? Tiêu Chuẩn Và đặc điểm

Hội đồng Quản Trị Là Gì ? Tiêu Chuẩn Và đặc điểm

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Hội #đồng #Quản #Trị #Là #Gì #Tiêu #Chuẩn #Và #đặc #điểm

Tìm thêm báo cáo tại WikiPedia

Bạn nên tham khảo nội dung chi tiết về Hội đồng Quản Trị Là Gì ? Tiêu Chuẩn Và đặc điểm từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄

source: https://happymobile.vn/

Xem thêm các bài viết về Hỏi Đáp tại : https://happymobile.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment