Cổ phần phổ thông tiếng anh là gì

Bài viết Cổ phần phổ thông tiếng anh là gì thuộc chủ đề về Thắc Mắt đang được rất nhiều bạn lưu tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng HappyMobile.vn tìm hiểu Cổ phần phổ thông tiếng anh là gì trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem bài : “Cổ phần phổ thông tiếng anh là gì”

Trang chủ » Tư vấn pháp luật » Cổ phần phổ thông là gì? Những quyền của cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần?

Cổ phần phổ thông (Ordinary shares) là gì? Cổ phần phổ thông tiếng Anh là gì? Quyền lợi của cổ đông phổ thông? Cổ phần phổ thông đem lại lợi ích và rủi ro gì cho công ty cổ phần? Chuyển nhượng cổ phần phổ thông?

Cổ phần là một trong số những vấn đề pháp lý cốt lõi và chủ yếu của công ty cổ phần. Vậy có bao nhiêu loại cổ phẩn? Và thực chất cổ phần phổ thông là gì? Quyền lợi cơ bản của cổ phần phổ thông và người sở hữu cổ phần phổ thông được hưởng những gì? 

*

Luật sư tư vấn luật về cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần: 1900.6568

1. Cổ phần phổ thông là gì?

Cổ phần là vấn đề pháp lý cơ bản của công ty cổ phần. Cổ phần mang bản chất là quyền của cải/tài sản được thể hiện bằng cổ phiếu, nó là phần chia nhỏ nhất của vốn điều lệ của công ty. Vốn điều lệ chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.

Bạn đang xem: Cổ phần phổ thông tiếng anh là gì

Cổ phần phổ thông là cổ phần bắt buộc phải có của công ty cổ phần. Người sở hữu cổ phần phổ thông được gọi là cổ đông phổ thông. Là chủ sở hữu của công ty cổ phần nên họ có quyền quyết định những vấn đề rất quan trọng liên quan đến công ty cổ phần.

Đặc điểm của cổ phần phổ thông:

– Cổ phần phổ thông được phát hành rộng rãi ra công chúng. Nhà đầu tư khả năng sở hữu cổ phần phổ thông trên thị trường sơ cấp (phát hành lần đầu) hoặc thị trường thứ cấp (mua bán trên thị trường chứng khoán hoặc chuyển nhượng, thừa kế,… ).

– Mức giá của cổ phần phổ thông được ấn định theo luật (10.000 đồng/cổ phần) hoặc theo mức giá tại thị trường chứng khoán.

– Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.

– Cổ phần phổ thông không thể chuyển thành cổ phần ưu đãi. Ngược lại, cổ phần ưu đãi khả năng chuyển thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

– Cổ phần phổ thông khả năng sinh lời tốt hơn hầu hết những loại chứng khoán khác bao gồm cả trái phiếu. Người nắm giữ cổ phần phổ thông được hưởng lợi khi kết quả buôn bán của công ty khả quan, kinh tế vĩ mô ổn định.

– Cổ đông được tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 của Luật công ty 2020 và Điều lệ công ty có quy định Giảm chuyển nhượng cổ phần.

2. Cổ phần phổ thông tiếng Anh là gì?

Cổ phần phổ thông tiếng Anh là: Ordinary shares

Cổ phần phổ thông tiếng anh được định nghĩa như sau:

Ordinary shares are a type of stock that must be held by a shareholder company, and this is the most common and the most common type of shares. In particular, ordinary shares can not be changed into preferred shares.

Cụm từ khác liên quan cổ phần phổ thông tiếng Anh được dùng thông dụng trong thực tế, chi tiết như sau:

Bài Viết Đọc Nhiều  FCC, CCC là gì? Sao smartphone muốn bán ra phải cần họ duyệt

– Cổ phần ưu đãi biểu quyết – tiếng Anh là: Voting preference shares

– Cổ đông sáng lập – tiếng Anh là: Founding partner

– Cổ phần ưu đãi cổ tức – tiếng Anh là: Stock preferred dividend

3. Quyền lợi của cổ đông phổ thông

Cổ đông phổ thông có một vài quyền lợi cơ bản được Luật công ty 2020 quy định như sau:

– Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc cách thức khác do Điều lệ công ty, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

– Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

– Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty;

– Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 của Luật công ty 2020 và quy định khác của pháp luật có liên quan;

– Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; bắt buộc sửa đổi thông tin không chính xác của mình;

– Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

– Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần của cải/tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền sau đây:

– Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật buôn bán của công ty;

– bắt buộc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông;

– bắt buộc Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề chi tiết liên quan đến quản lý, điều hành vận hành của công ty khi xét thấy rất cần thiết. bắt buộc phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số công ty hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;

– Quyền khác theo quy định của Luật công ty và Điều lệ công ty.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

Bài Viết Đọc Nhiều  At Present Là Gì - At Present, At The Moment, At Once, Just

– Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

– Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một vài người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

4. Cổ phần phổ thông đem lại lợi ích và rủi ro gì cho công ty cổ phần?

– Lợi ích:

+ Tăng nguồn vốn cho công ty: Công ty cổ phần phát hành cổ phần phổ thông nhằm mục đích kêu gọi vốn, qua đó có thêm được nguồn vốn để phát triển sản xuất, buôn bán.

+ Thu hút nhà đầu tư, gây ra dựng hình ảnh công ty với nhiều nhà đầu tư, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.

Xem thêm: Vi Bằng Nhà Đất Là Gì – Vi Bằng Thừa Phát Lại Là Gì

– Rủi ro:

Việc phát hành quá nhiều cổ phần phổ thông ra công chúng sẽ khiến việc quản lý công ty trở nên điều kiện hơn khi có nhiều người sở hữu, từ đó kéo theo xung đột lợi ích giữa các cổ đông hoặc sự chi phối vận hành công ty của cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu phần lớn cổ phần phổ thông.

5. Chuyển nhượng cổ phần phổ thông

Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 của Luật công ty 2020 và Điều lệ công ty có quy định Giảm chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định Giảm về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

Quy định tại Khoản 3 Điều 120 như sau:

“Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký công ty, cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông sáng lập dự định chuyển nhượng cổ phần phổ thông thì không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phần đó.’

Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng hoặc giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc người đại diện theo ủy quyền của họ ký. Trường hợp giao dịch trên thị trường chứng khoán thì trình tự, giấy tờ chuyển nhượng được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

+ Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông đó là cổ đông của công ty.

+ Trường hợp cổ phần của cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

+ Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại công ty cho người khác; dùng cổ phần để trả nợ. Trường hợp này, người được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ là cổ đông của công ty.

Bài Viết Đọc Nhiều  Ngày 20/10 là ngày gì

+ Trường hợp cổ đông chuyển nhượng một vài cổ phần thì cổ phiếu cũ bị hủy bỏ và công ty phát hành cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần đã chuyển nhượng và số cổ phần còn lại.

+ Người nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại khoản 2 Điều 121 của Luật công ty được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.

• giấy tờ chuyển nhượng cổ phần phải thông báo với sở kế hoạch đầu tư được thực hiện như sau:

Thứ nhất, công ty soạn giấy tờ chuyển nhượng – nộp giấy tờ tại cơ quan DKKD

Thành phần giấy tờ bao gồm:

– Thông báo thay đổi ngay thông tin đăng ký công ty

– Biên bản họp đại hội đồng cổ đông;

– Quyết định của đại hội đồng cổ đông

– Thông báo lập sổ đăng ký cổ đông;

– Danh sách cổ đông sáng lập sau thay đổi ngay;

– Giấy CMND, còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân người nhận chuyển nhượng;

– Giấy CN ĐKKD/Giấy CN ĐKDN đối với tổ chức nhận chuyển nhượng (trừ trường hợp tổ chức là Bộ/UBND tỉnh, thành phố) và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức;

– Hợp đồng chuyển nhượng, Biên bản thanh lý hoặc giấy tờ khác có tổng giá trị chứng minh việc chuyển nhượng hoàn tất;

– Quyết định góp vốn của tổ chức nhận chuyển nhượng;

– Giấy uỷ quyền hoặc giấy giới thiệu cho người nộp giấy tờ.

– Chứng minh thư hoặc hộ chiếu công chứng của người nộp giấy tờ

Sau khi hoàn tất giấy tờ chuyển nhượng công ty tiến hành nộp giấy tờ tại sở kế hoạch và đầu tư. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy tờ hợp lệ, phòng đăng ký buôn bán phải cấp giấy xác nhận thay đổi ngay hoặc thông báo rõ nội dung giấy tờ cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho công ty.

Lưu ý: công ty phải nộp thông báo thay đổi ngay tới sở kế hoạch đầu tư không quá 10 ngày kể từ ngày hoàn tất việc chuyển nhượng.

Thứ hai, Công bố thông tin thay đổi ngay đăng ký công ty

Sau khi Công ty có Giấy chứng nhận đăng ký công ty mới, công ty phải làm giấy tờ công bố thông tin tại sở kế hoạch đầu tư.

Xem thêm: Gangstar Vegas Hd Mod Offline Apk Full Data Cho Android, Tải Gangstar Vegas Mod Apk 5

Công bố thông tin là giấy tờ bắt buộc khi thay đổi ngay đăng ký công ty.

Kết luận: Cổ phần phổ thông là loại cổ phần thường nhật trong công ty cổ phần. Ngoài các quyền lợi nói trên, cổ đông của công ty cổ phần còn phải chịu các trách nhiệm cũng như với phần vốn cam kết góp của mình trong công ty. 

Nguồn: internet

Các câu hỏi về Cổ phần phổ thông tiếng anh là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Cổ phần phổ thông tiếng anh là gì hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha

Các Hình Ảnh Về Cổ phần phổ thông tiếng anh là gì

Cổ phần phổ thông tiếng anh là gì

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Cổ #phần #phổ #thông #tiếng #anh #là #gì

Tra cứu báo cáo tại WikiPedia

Bạn khả năng tra cứu thông tin về Cổ phần phổ thông tiếng anh là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄

source: https://happymobile.vn/

Xem thêm các bài viết về Hỏi Đáp tại : https://happymobile.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment